Услуги предлагани от счетоводна кантора "Куента План" ООД

 

Пълно счетоводно обслужване:

- Изготвяне на счетоводна политика.

- Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност

- Осчетоводяване на първични счетоводни документи

- Изготвяне на вторични счетоводни документи

- Изготвяне на справки-декларации по ЗДСС и данни на магнитен носител

- Предоставяне на справки-декларация по ЗДДС и данни на магнитен носител в данъчна служба.

- Водене на склад.

- Амортизационни планове за дълготрайни материални активи

- Начисляване и изготвяне на нужните платежни документи за разплащания с бюджета.

- Обработка на данните с Бизнес Навигатор.

- Обмяна на информация по електронен път.

- Осчетоводяване на платежни документи от банкови институции.

- Регистрация и деристрация на самоосигуряващи се лица.

        

Личен състав и ТРЗ;

- Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред.

- Подготвяне на длъжности характеристики.

- Съставяне на ведомости за заплати.

- Представителство посредством електронен подпис.

- Изготвяне на трудови договори, регистрирането им, заповеди за прекратяване на трудови договори и допълнителни споразумения. Граждански договори и служебни бележки.

- Изчисляване на болнични и отпуски.

- Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка и осигурителен стаж.

- Текущо въвеждане на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.

 

Годишно счетоводно приключване:

 

- Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети.

- Обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията.

- Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО

- Изготвяне и обявяване на годишни статистически форми за НСИ.

           

Счетоводни консултации:

Счетоводните консултации са безплатни в случай на сключен договор за  счетоводно обслужване.

 

Всякакъв вид консултации, свързани с регистрацията на фирма, счетоводни услуги, ДДС, изготвяне на договори, назначаване на персонал, легално оптимизиране на данъците, изменения на законовата и нормативната база.

 

Административни услуги:

- Калкулиране на дължимите данъци.

- Подаване на документи към различни институции.

- Издаване на актуални състояния.

- Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения.

- Представителство пред държавни инстанции.

- Консултация за задължително изискуеми от инспекцията по труда книги, заповеди, регистри и др.

 

Полезни връзки

Министерство на икономиката: http://www.mi.government.bg/bg

Национална агенция за приходите (НАП): http://www.nap.bg/

Национална здравноосигурителна каса: http://www.nhif.bg/web/guest

Националeн осигурителен институт (НОИ): http://www.noi.bg/

Национален статистически институт (НСИ): http://www.nsi.bg/

Агенция по вписванията: http://www.brra.bg/

 

 Полезни документи

Трудов договор

Командировъчно в чужбина

Мемориален ордер

Молба за отпуск

Молба неплатен отпуск

Правилник документооборот

Протокол за брак

Разходен касов ордер

Приходен касов ордер

Професионално счетоводно обслужване. Всички права запазени. 2023 © Design by BrandPrint. Developed by AM Design. / Политика за поверителност.